Aanbod
Algemene verkoopsvoorwaarden

1. OFFERTEN - BESTELLINGEN

A. Onze offerten zijn slechts 30 dagen geldig.

B. Elke bestelling mag slechts als definitief beschouwd worden na schriftelijke bevestiging door onze maatschappij. Verbintenissen, die door onze agenten of vertegenwoordigers zijn aangegaan, verbinden onze maatschappij slechts na een schriftelijke bevestiging harerzijds.

C. Behoudens tegengestelde aanduiding worden onze offertes vrijblijvend gedaan en kunnen ze ten alle tijden gewijzigd worden.

D. De leveringen zijn strikt beperkt tot het materiaal of de werkzaamheden, die in ons bericht van ontvangst of in de daarbij gevoegde voorwaarden gespecificeerd zijn. De koper wordt geacht de eigenschappen, kenmerken en gebruiksvoorwaarden van het bestelde materiaal te kennen. Wij staan ter beschikking om hem alle nodige inlichtingen te verschaffen. Een afwijking der hoeveelheid van 10% naar boven of naar beneden wordt toegelaten.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

A. Geen enkele schadevergoeding mag van ons geëist worden voor vertraging in de levering, behoudens ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

B. Oe leveringstermijnen worden opgeschorst, indien de betalingsvoorwaarden niet door de klant worden nagekomen of indien de inlichtingen, die door hem aan ons verschaft dienen te worden ons niet te gelegener tijd bereiken.

C. Oe leveringstermijnen worden eveneens opgeschorst in ieder geval van overmacht: daaronder vallen met name rebuten, ongevallen, staking, loek-outs, epidemie, brand, overstroming, gebrek aan arbeidskrachten, brandstoffen of grondstoffen, tekortkoming van onze leveranciers, enz. ... en in het algemeen iedere oorzaak die het normale verloop van de onderneming of haar zendingen zou kunnen belemmeren. Hoe het ook zij, een schadevergoeding of boete mag slechts geëist worden in het geval dat de naar behoren bewezen schade het rechtstreeks gevolg zou zijn van de laattijdige levering en het bedrag zal in geen geval 5% van het desbetreffende gedeelte van de levering mogen overschrijden.

3. ONTVANGST - LEVERING - VERVOER

A. Wij erkennen slechts de ontvangstvoorwaarden die door ons bij de bestellingen aanvaard zijn. Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst worden de goederen als ontvangen en aanvaard beschouwd bij het verlaten van onze magazijnen. Indien de koper geen wens tot verificatie heeft geuit, heeft de verzending plaats zonder voorafgaande terbeschikkingstelling, wordt de aanvaarding gedaan geacht en worden de goederen als aangenomen beschouwd.

B. Oe goederen worden verkocht en zijn leverbaar in onze magazijnen, hetzij aan de koper, hetzij aan de door hem aangewezen of door ons gekozen vervoerder.

C. Indien wij ons met de verzending belasten, handelen wij slechts als gevolmachtigde van de klant. De goederen reizen, zelfs indien zij franco verzonden worden, op risico van de klant, aan wie het allen aangaat de staat der colli en der goederen bij de aankomst na te zien om, indien nodig, te gelegener tijd van verhaal tegen de vervoerders te kunnen uitoefenen.

Behoudens speciale aanwijzingen van de koper aangaande de transportwijze en middelen, vindt dit vervoer zo goed mogelijk plaats, zonder dat gegarandeerd kan worden dat de goedkoopste transportwijze gekozen wordt. Iedere verpakking die door de klant wordt gevraagd, is te zijnen laste en kan niet teruggenomen worden behoudens een voorafgaande overeenkomst terzake.

4. BETALINGEN

A. Behoudens speciale bepalingen worden de betalingen in speciën op de zetel van onze maatschappij binnen 30 dagen einde maand na factuurdatum en zonder korting gedaan. Zonder te verzaken aan deze clausule aanvaarden wij betalingen in de vorm van een storting of overschrijving op de post- of bankrekening of in de vorm van cheques aan toonder te Brussel. Vaststelling dat op het eind van de maand de vervallen bedragen niet betaald zijn, machtigt ons deze bepalingen inzake geschillen aangaande rekeningen toe te passen.

B. In geval van een achterstallige betaling zal alleen door het feit dat de vervaldag aangebroken is, zonder voorafgaande aanmaning een rente van 16% gerekend vanaf de vervaldag verschuldigd zijn.

C. Indien de achterstand van een betaling meer dan 30 dagen bedraagt en een aanmaning na 15 dagen zonder resultaat blijft, volgens uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, zal onze vordering met 15% vermeerderd worden met een minimum van 25 EUR als forfaitaire en niet herleidbare schadeloosstelling, terwijl de eventuele toepassing van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek onverminderd van kracht blijft.

O. Het aanvaarden van wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en vormt geen belemmering voor het toepassen van rente en schadeloosstellingen wegens achterstallige betaling.

5. GARANTIE

Onze garantie is zes maanden vanaf het verzenden der levering naar de klant en beperkt zicht ertoe dat onze levering overeenkomt met de specificaties der bestelling. Iedere wijziging, machinale of andere bewerking, die door de verbruiker of een derde aan de door ons geleverde goederen wordt aangebracht of uitgevoerd, brengt het vervallen van onze garantie met zicht mee. Daar wij de omstandigheden, waaronder de door ons geleverde goederen gebruikt of toegepast worden, niet kennen, sluit onze garantie alle ongevallen uit, die het gevolg zijn van mechanische, elektrische, chemische of andere oorzaken, vanaf het

ogenblik, waarop de door ons geleverde goederen in een apparaat, een net of andere installaties zijn gemonteerd. indien één der door ons gedane leveringen of installaties defect blijkt te zijn, beperkt onze garantie zicht te allen tijde tot het herstellen of het tegen factuurprijs terugnemen van de levering zonder dat wij schadeloosstelling moeten betalen, onverschillig of het gebrek zichtbaar of verborgen is en onafhankelijk van de eventuele gevolgen ervan, Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat wij tot geen enkele schadevergoeding tegenover de koper of een derde verplicht zijn naar aanleiding van persoonlijke ongevallen, schade aan goederen, die niet onder het contract vallen, of winstderving, tenzij deze het gevolg zijn van omstandigheden van dien aard, dat wij een ernstige fout, gelijk te stellen met opzettelijk bedrog, zouden hebben begaan. Oe koper verplicht zicht om alle derde, die belang hebben bij deze bepaling, te waarschuwen. Deze bepalingen blijven zelfs van toepassing, indien onze technici om enigerlei reden, hetzij rechtstreeks, hetzij door adviezen of op andere wijze, meewerken of meegewerkt hebben bij het onderzoek, de behandeling of toepassing van het te gebruiken product. De aanbevelingen enlof waarborgen, die in de van onszelf of van onze lastgevers afkomstige documentatie of informatiekaarten gegeven worden, wijzigen in geen geval de hiervoor genoemde bepalingen en stellen ons niet aansprakelijk. Ieder gebrek, waarbij onze waarborg of verantwoording betrokken is, moet ons onmiddellijk na het ontdekken per aangetekend schrijven gemeld worden op straffe van vervallen der aanspraak

6. BEGRENZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Geen enkele schadevergoeding die om welke reden dan ook, zelfs in geval van ernstige nalatigheid of onopzettelijke niet met bedrog gelijkgestelde fout van onszelf of van diegenen die ons hebben geholpen of hebben bijgedragen tot het uitvoeren van de opdracht, van ons wordt geëist, zal de 10% van de waarde van het deel der levering, waarop de klacht betrekking heeft niet mogen overschrijden.

7. BREVETTEN

leder stuk wordt op risico van de klant uitgevoerd, die door zijn bestelling alle verantwoording op zich neemt, wat betreft het namaken van een brevet of een merk.

8. EIGENDOMSRECHT

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.

9. JURISDICTIE

Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het 1ste Kanton van Brussel of van de Handelsrechtbank van Brussel zelfs in geval van meerdere gedaagden, van bijkomende vordering of in geval van de waarborg of uitgifte van wissels.